Kauno-lopšelio-darželio-Daigelis-SAVIVALDYBĖS-BIUDŽETINIŲ-ĮSTAIGŲ-PAJAMŲ-ĮMOKŲ-ATASKAITA-UŽ-2019-METŲ-II-KETVIRTĮ

Kauno-lopšelio-darželio-Daigelis-SAVIVALDYBĖS-BIUDŽETINIŲ-ĮSTAIGŲ-PAJAMŲ-ĮMOKŲ-ATASKAITA-UŽ-2019-METŲ-III-KETVIRTĮ

Kauno-lopšelio-darželio-Daigelis-Investicijų-2019-m

Investicijų-2018-m.-Ketv.statistinė-ataskaita-KS-02-Ketvirtinė

Investicijų-2018-m.-statistinė-ataskaita-KS-02-Metinė

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos  vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2018 m

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaitos aiškinamas raštas. Ataskaita

2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamas raštas, finansinės būklės ataskaita

 

Ataskaita mokėtinų ir gautinų sumų

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo mėn. 31 d. ataskaitos

Ketvirtinė ataskaita

Ataskaita už 2018 m. I ketvirtį

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017-12-31 duomenimis

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017-12-31 duomenimis.

 

Gautų ir išnaudotų lėšų ataskaita už 2017 metus

2017 m. metinė ataskaita

Ataskaita už 2017m. IV ketvirtį

Spec. lėšos IV ketvirtis 2017 metai

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 -12-31  ataskaita. Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaitos.  Aiškinamasis raštas

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-12-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaitos..

 

2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017-09-30, ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-09-30 d. ataskaitos aiškinamasis raštas

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų  ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-09-30 duomenis

Ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-09-29 ataskaita

biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-09-29

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2017 metų III ketvirtį 

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2017-09-29

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 metinė ataskaita

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

Spec. lėšos už III ketvirtį 2017 metų

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2017 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų samatos įvykdymo ataskaita

2017m. I ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 m. II ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 m. I ketvirčio finansavimo sumų pažyma

2017 m. II ketvirčio finansavimo sumų pažyma

2017m. II ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I ketvirtis Finansinės būklės ataskaita

2017m. I ketvirčio 1 forma

2017m. II ketvirčio 1 forma

2016m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Raštas dėl 2016 metų finansinės atskaitomybės

Veiklos rezultatų ataskaita

Raštas dėl 2016 metų finansinės atskaitomybės

Pinigų srautų ataskaita

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionalinę ir užsienio valiutomis

Ilgalaikio mat.turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Finansavimo sumų likučiai

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

2016m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2016m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaitos forma nr. 2 IV ketv.

Įstaigos pajamų lėšos forma Nr. 1 IV ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos foma nr. 4 IV ketv.

spec. lėšos III ketvirtis (1)

Spec. lėšos IV ketvirtis