Nacionaliniai

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija 

Valstybinė-švietimo-2013-2022-metų-strategija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

Švietimo-įstatymas

 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1874432466

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

ĮSAKYMAS+DĖL+VGK+APRAŠO+04+19 (1)

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
 Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 
Suvestinė redakcija nuo 2018-09-01
Dėl išmokų vaikams įstatymo taikymo nuo 2018-01-01 dienos
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

 

Kauno miesto savivaldybės

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas Atverti dokumentą

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas Atverti dokumentą

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas Atverti dokumentą
Maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse Atverti dokumentą