Nacionaliniai

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija Atverti dokumentą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas Atverti dokumentą

Vaiko teisių konvencija Atverti dokumentą

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija Atverti dokumentą

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas  Atverti dokumentą

Mokinio  specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas Atverti dokumentą

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas    Atverti dokumentą 

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas  Atverti dokumentą

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  Atverti dokumentą

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo Atverti dokumentą 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas Atverti dokumentą 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo  ir komisijų narių atlygio už darbą Atverti dokumentą

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas Atverti dokumentą 

Ikimokyklinio ugdymo programos gairės Atverti dokumentą 

Pedagogų etikos kodeksas Atverti dokumentą 

Kauno miesto savivaldybės

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas Atverti dokumentą

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas Atverti dokumentą

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas  Atverti dokumentą

Maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse  Atverti dokumentą 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas Atverti dokumentą