Vertinimas

Vaiko pasiekimų vertinimas leidžia pamatyti ir įvertinti pedagoginio darbo su vaikais būdus, pasiekimus ir klaidas, atskleisti vaikų pastangas, parodyti, ką vaikas pajėgus padaryti, pasiūlyti veiklą konkrečiam vaikui ar vaikų grupelei, garantuoti ugdymo nuoseklumą, visapusiškumą. Tėvams, kolegoms, bendruomenei pateikiama įdomios, vertingos informacijos apie vaiką, pabrėžiant jo ypatumus.

 

Pagal  ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą   vaikui pradėjus lankyti grupę, vertinamas jo adaptacijos procesas, kaupiamas vaiko pasiekimų aplankas, siekiant įvertinti jo ugdymo/si pasiekimus ir daromą pažangą, išsiaiškinti turimą patirtį, savijautą, poreikius, interesus, bendravimo, veiklos ypatumus, šeimos lūkesčius, bei kultūrinę aplinką. Vertinant vaiką, akcentuojama tai, ką vaikas geba, gali ir žino. Taip pedagogai numato ugdymo(si) ypatumus, sudaro sąlygas vaiko asmenybės sklaidai, ieškomi ir randami priimtiniausi ugdymo būdai, metodai, formos.

Vaiko pasiekimų vertinimas – nuolatinis procesas, jis vyksta visus mokslo metus. Vertinimo rezultatai aptariami 2 kartus metuose, spalio-lapkričio mėn. ir balandžio-gegužės mėn. pagal įstaigos vaikų ugdymo programoje pateiktas 5 kompetencijas. Rudenį įvertinama vaikų turima patirtis ir gebėjimai, numatomi vaikų ugdymo prioritetai, kryptys, būdai. Vaikų pasiekimai (gebėjimai, žinios, supratimas) fiksuojami nuolat ir pažymimi vaikų vertinimo aplankuose. Pavasarį atlikta vertinimo rezultatų analizė parodo vaikų pasiekimų pažangą, ugdymo metodų ir formų veiksmingumą, nurodo ugdymo proceso tęstinumo gaires.

Vaikas skatinamas dalyvauti savo gebėjimų ir pasiekimų vertinime: pats lygina, komentuoja savo piešinius, įvardija, kas nepavykdavo, o dabar pavyksta. Komentuoja savo  „rašymo“ įgūdžius mokslo metų pradžioje ir pabaigoje.

Duomenys apie vaiko pasiekimus ir pažangą kaupiami vaiko aplanke. Tai vaiko darbelių, užduotėlių rinkinys, pedagogų įrašai, pastabos, komentarai apie vaiko pasiekimus penkių kompetencijų srityse, rodantys vaiko pažangą per tam tikrą laiko tarpą. Vaiko pasiekimus ir pažangą vertina ne tik pedagogai, bet ir patys vaikai, tėvai (globėjai). Aplanke pateikti tėvų duomenys apie vaiką ir lūkesčiai. Vertinime dalyvauja ir dirbantys specialistai: neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojas, menų pedagogai (dailės, muzikos), bet pagrindinis vertintojas – grupės pedagogas.

Aplanką sudaro dailės darbai, užrašytos vaikų mintys, žodinė kūryba, rašytinės kalbos pavyzdžiai, nuotraukos. Sukauptas aplankas „keliauja“ su vaiku  (kai vaikas keliams į kitą grupę). Vaikui pereinant į priešmokyklinę grupę, informacija perduodama šios grupės pedagogams, kurie  tęsia vaiko vertinimą vadovaudamiesi priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Informacija apie vaikų pasiekimus ir pažangą aktuali patiems vaikams, tėvams, kitiems pedagogams, specialistams, administracijai. Atlikę vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą, šią informaciją analizuojame ir aptariame. Mokslo metų pabaigoje mokytojų taryboje apibendrinami įstaigos ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų rezultatai, pateikiamos išvados apie išryškėjusius pasiekimus ir tobulintinas sritis. Tėvams apibendrinta informacija pateikima individualiai, jiems suprantamai ir aiškiai. Vaiko darbus, elgseną, išgyvenimus aptariame su pačiu vaiku individualiai.

Šia informacija remiamasi rengiant įstaigos strategiją, metinę veiklos programą, atliekant įstaigos veiklos įsivertinimą.

Aplinka

Lopšelyje-darželyje siekiame  sukurti saugią ir funkcionalią aplinką, kuri skatintų vaiko saviraišką ir pažinimą, norą veikti, tyrinėti, bendrauti. Visos priemonės yra vaikams matomos ir lengvai prieinamos. Vaikai randa viską, ko reikia įvairiausiems jų sumanymams, žaidimams, tyrinėjimams bei poilsiui. Grupių aplinkos suskirstytos į atskiras veiklos erdves vaikų grupelių ar individualiai veiklai. Veiklos visai grupei vyksta salėje.

 

 

 

 

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną, baigiasi kitų metų rugpjūčio 31 dieną

Pristatymas tėvams

 


Prisegtukas

Vaikų pasiekimų aprašas

Daigelis IU programa