Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo tikslas — padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę teikiant ikimokyklinio ugdymo programą ir/ar reikalingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai. Ikimokyklinis ugdymas atitinka pagrindinius vaiko poreikius: saugumo, aktyvumo, saviraiškos.

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal įstaigos individualią ikimokyklinio ugdymo programą, kurią parengė lopšelio-darželio pedagogai.  Programos vykdymui pritarė Kauno miesto savivaldybės taryba.

Į ikimokyklinio ugdymo turinį integruojamos prevencinio ugdymo programos:

 Ikimokyklinio-ugdymo-programa

Vaikų pasiekimai ir pažanga vertinami pagal ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas” rekomendacijas. Su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo 2 lopšelio grupės  – ,,Meškiukų”, ,,Žvirbliukų” ir 3 darželio mišraus amžiaus vaikų grupės  – ,,Pelėdžiukų”, ,,Kiškučių” ir ,,Ežiukų”.

Daugiau informacijos  http://www.kaunas.lt/svietimas/ikimokyklinis-ugdymas/

 

Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“ pateikiamos inovatyvios idėjos kasdienėms vaikų veikloms organizuoti. Dalyvaudami šiose veiklose vaikai turės galimybę įgyti gebėjimus, kurie  yra svarbūs vaikams iki šešerių metų ir kurie numatyti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše.

Šis rinkinys padės tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones. Rinkiniuose daug dėmesio skiriama STEAM, informatinio mąstymo, darnios plėtros ir kitų sričių ugdymui.

 

Rinkinius sudaro 4 dalys:

Žaismė ir atradimai. Vadovas  pedagoguikaip naudotis  metodinės medžiagos rinkiniais.

Pakylėta kasdienybė. Rekomendacijos pedagogams kaip formuoti estetinę grupės/ugdymo įstaigos aplinką.

I rinkinys – rekomendacijos pedagogams ugdantiems vaikus iki 3 metų (8 knygelės).

II rinkinys – rekomendacijos pedagogams ugdantiems vaikus nuo 3 m. iki 6 m. (10 knygelių).

 

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17255

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17300