Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo tikslas — padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę teikiant ikimokyklinio ugdymo programą ir/ar reikalingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai. Ikimokyklinis ugdymas atitinka pagrindinius vaiko poreikius: saugumo, aktyvumo, saviraiškos.

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal įstaigos individualią ikimokyklinio ugdymo programą, kurią parengė lopšelio-darželio pedagogai.  Programos vykdymui pritarė Kauno miesto savivaldybės taryba.

Į ikimokyklinio ugdymo turinį integruojamos prevencinio ugdymo programos:

 Ikimokyklinio-ugdymo-programa

Vaikų pasiekimai ir pažanga vertinami pagal ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas” rekomendacijas. Su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo 2 lopšelio grupės  – ,,Meškiukų”, ,,Žvirbliukų” ir 3 darželio mišraus amžiaus vaikų grupės  – ,,Pelėdžiukų”, ,,Kiškučių” ir ,,Ežiukų”.

Daugiau informacijos  http://www.kaunas.lt/svietimas/ikimokyklinis-ugdymas/