centralizuotą vaikų priėmimą lopšelyje-darželyje „Daigelis“ atsakinga raštvedė Jurgita Iškauskienė tel. (8 37) 26 36 73.    Karantino laikotarpiu tel.  +370 672 61 440, +370 683 70 310

Prašymų priėmimo laikas
I-V    8:30-11:30, 12:30-14:30 val. 

Primename tėveliams, kad registruojant vaiką į eilę reikalinga:

  • vaiko gimimo  liudijimo kopiją;
  • prioritetą patvirtinantį dokumentą;

 

Naujos redakcijos sutartys: 

Ikimokyklinio ugdymo sutartis  IU

Priešmokyklinio ugdymo sutartis PU

 

Nuo 2023-06-06 įsigalioję pasikeitimai:

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas   Siuntimo išdavimas į KRS tvarkos aprašas

Potvarkis   Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą  Mero potvarkis

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės darbo reglamentas Darbo grupės darbo reglamentas 

 

 

 

 2023 m. kovo 28 d. tarybos sprendimo Nr. T-102 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“  t2310102

Nuo 2020-06-12 prašymus į ikimokyklinio  ugdymo įstaigas tėvai (globėjai) gali pateikti ir elektroniniu būdu per svetainę https://idarzeli.kaunas.lt 

Tėvai nurodydami pirmumą turėtų prikabinti jį pagrindžiantį dokumentą (pildydami prašymą). Nesant galimybės  papildomus/patikslintus dokumentą(-us) gali pristatyti tiek fiziškai į įstaigą, tiek elektroniniu paštu  lddaigelis@gmail.com 

Atsakingam asmeniui įstaigoje užregistravus prašymą, tėvai svetainėje https://idarzeli.kaunas.lt/ matys kad prašymas iš „pateikto“  tapo „užregistruotas“, tuomet matys savo numerį eilėje ir pritaikytus pirmumus (jei tokių yra ir pateikti teisingi, būtini dokumentai).
Tėvai per internetą gali ne tik pateikti prašymą, bet ir jį panaikinti, kol vaikas neįkeltas į grupę su statusu  „patekęs“ arba „patenkantis, lankys atėjus prašyme nurodytai datai“ , t.y. kol vaikas dar laukiantis eilėje arba nepatekęs. Patekus vaikui į įstaigą , tėvai turės kreiptis į ugdymo įstaigą ir nutraukti sutartį įprastu būdu.

 

Nuo 2010 m. birželio 1 dienos vaikai į Kauno ikimokyklines įstaigas priimami centralizuotai.
Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes gali pildyti elektroniniu būdu arba juos pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros departamento švietimo ir ugdymo skyriaus specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą.

Vaikai  išbraukiami iš sąrašų ar perkeliama priėmimo į ugdymo įstaigą data tėvams (globėjams) parašius prašymą įstaigoje.

Grupės formuojamos mokslo metams (Nuo einamų metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d.)

Priėmimas į lopšelį-darželį vyksta pagal patvirtintą  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimą Nr. T-412 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“ aprašu (Pakeista Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. T-682).

 


Prisegtukai

Nuo 2020-01-01 aktuali redakcija

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimas Nr. T-456 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“    t199456 

 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas  t199456

 

Prašymo priimti vaiką į Kauno miesto savivaldybės įsteigtos biudžetinės švietimo įstaigos ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo grupę formos pavyzdys priedas t199183 priedas

 

Prašymas  dėl neišbrauko iš eilės lankant kitą ugdymo įstaigą  prašymo forma 

 

 

 

Vėlesnių metų

Tarybos sprendimas 2018-12-18 Nr. T-656 (pakeitimai) 

T-656 2018-12-18 priedas ( prašymo formos pavyzdys) 

 

Tarybos sprendimas (2018-05-29 T 282)

Tarybos sprendimo priedas (prašymo forma)

 

Vaikų priėmimo tvarka

Priėmimo tvarka 2016