LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Svarsto ir sprendžia įstaigos veiklos klausimus, teikia pasiūlymus veiklos kokybei gerinti.

Pirmininkas D.Iškauskas, tėvų atstovas   Tel. 867551091

Sekretorė D.Gailevičiūtė, auklėtojos padėjėja

D.Čelkienė,  mokytoja (auklėtoja)

G.Naujokaitienė, auklėtojos padėjėja

D.Botyrienė, mokytoja (auklėtoja)

D.Vaidotienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja (auklėtoja)

R.Pečetauskienė, sandėlininkė

 

 

 

Darbo tarybą sudaro 3 nariai:

Darbo tarybos pirmininkas – Jurgita Iškauskienė

Sekretorius – Loreta  Žilinskienė

Narys – Danguolė Čelkienė

Darbo tarybos kontaktai: tel. 8 37 26 36 73, el. paštai: daigelisdt@gmail.com, jurgita.iskauskiene@gmail.com

Darbo-tarybos-reglamentas

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)                          

Svarsto ir sprendžia vaikų (turinčių specialiųjų poreikių) ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo klausimus, vykdo prevencinę veiklą  konsultuoja  šeimas (globėjus).

Pirmininkas -S.Koriznienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Sekretorius – D.Čelkienė, mokytoja

L.Žilinskienė, logopedė

J. Iškauskienė, socialinė pedagogė

D.Vaidotienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

M.Meilutė, mokytoja

R.Kalvaitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

 MOKYTOJŲ TARYBA

Svarsto ir sprendžia ugdymo programų, veiklos planavimo, organizavimo, planų įgyvendinimo, veiklos kokybės, ugdymo pasiekimų klausimus.

Pirmininkas– L.Kanienė, direktorė

Sekretorius– S.Koriznienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Nariai:

D.Botyrienė, mokytoja

J.Smolenskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

L.Žilinskienė, logopedė

D.Vaidotienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

A.Tarcijonienė, mokytoja

D.Čelkienė, mokytoja

R.Dmuchovskienė, meninio ugdymo (dailė) mokytoja

K.Bunevičius, nmeninio ugdymo (gimnastika) mokytojas

J. Iškauskienė, socialinė pedagogė

R.Pipynienė, mokytoja

J.Reipienė, mokytoja

A.Smilgienė, mokytoja

M.Meilutė, mokytoja

L.Urbonienė, mokytoja

D.Štarevičiūtė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja

 

ATESTACINĖ KOMISIJA 

Svarsto ir sprendžia pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir atitikties klausimus.

Pirmininkas-S.Koriznienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Sekretorius– D.Vaidotienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:  R.Dmuchovskienė, meninio ugdymo (dailė) mokytoja

J.Smolenskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

O. Visockienė,  Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 

2019 M.   ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS:

 

Internetinės svetainės atnaujinimo darbo grupė

Tikslas: atnaujinti  internetinės svetainės turinį, struktūrą ir dizainą.

Nariai:

Jurgita Iškauskienė – raštvedė

Jurgita Smitrienė – ūkio padalinio vadovas

Rasa Dmuchovskienė – meninio ugdymo (dailė) mokytoja

Dalia Gailevičiūtė – auklėtojos padėjėja

Aušra Bastienė – mokytoja (auklėtoja)

Atsakinga už darbo grupės veiklos koordinavimą

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Koriznienė

 

Tęstinio ilgalaikio socialinės partnerystės projekto ,,Padedam augti“ įgyvendinimo darbo grupė

Tikslas organizuoti ir vykdyti : patirtinio ugdymo projektines veiklas

Nariai:

Rasa Dmuchovskienė – meninio ugdymo (dailė) mokytoja

Diana Vaidotienė -priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja (auklėtoja)

Aušra Smilgienė – mokytoja (auklėtoja)

Aušra Bastienė – mokytoja (auklėtoja)

Daiva Botyrienė – mokytoja (auklėtoja)

Jurgita Iškauskienė – socialinė pedagogė

Loreta Žilinskienė – logopedė

Jūratė Smolenskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja (auklėtoja)

Danguolė Čelkienė – mokytoja (auklėtoja)

Alma Tarcijonienė – mokytoja (auklėtoja)

Sonata Navickė – mokytoja (auklėtoja)

Miglė Meilutė – mokytoja (auklėtoja)

Rima Pipynienė – mokytoja (auklėtoja)

Atsakinga už darbo grupės veiklos koordinavimą

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Koriznienė

 

Tarptautinio projekto ,,Say hello to the world“ vykdymo ir įgyvendinimo darbo grupė

Funkcija: organizuoti irt vykdyti  projektines veiklas

Projekto mentorė

Jurgita Iškauskienė – socialinė pedagogė

Nariai:

Loreta Žilinskienė – logopedė

Diana Vaidotienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja (auklėtoja)

Jūratė Smolenskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja (auklėtoja)

Aušra Smilgienė – mokytoja (auklėtoja)

Aušra Bastienė – mokytoja (auklėtoja)

Daiva Štarevičiūtė – meninio ugdymo (muzika) mokytoja

Atsakinga už direktorės įsakymo vykdymo  kontrolę

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Koriznienė

 

Socialinės partnerystės plėtros darbo grupė

Tikslas:plėsti socialinės partnerystės tinklą, numatyti bendradarbiavimo galimybes,  susitarimus su partneriais, įgyvendinant patirtinio ugdymo projektines veiklas

Nariai

Diana Vaidotienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja,  mokytoja (auklėtoja)

Loreta Žilinskienė – logopedė

Jūratė Smolenskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja (auklėtoja)

Daiva Botyrienė – mokytoja (auklėtoja)

Atsakinga už darbo grupės veiklos koordinavimą

Jurgita Iškauskienė – socialinė pedagogė

Atsakinga už darbo grupės projektinės veiklos organizavimą ir vykdymą

Sonata Navickė – mokytoja (auklėtoja)

 

Kūrybinė darbo grupė

Tikslas: Kurti  lauko ir vidaus bendrosiąs edukacinės aplinkas

Nariai:

Daiva Botyrienė – mokytoja (auklėtoja)

Jūratė Smolenskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja (auklėtoja)

Diana Vaidotienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja (auklėtoja)

Aušra Bastienė – mokytoja (auklėtoja)

Aušra Smilgienė – mokytoja (auklėtoja)

Rasa Dmuchovskienė – meninio ugdymo (dailė) mokytoja

Irena Milutienė – auklėtojos padėjėja

Gražina Naujokaitienė – auklėtojos padėjėja

Atsakinga už darbo grupės veiklos koordinavimą

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Koriznienė

 

Lauko pedagogikos elementų taikymo ir įdiegimo darbo grupė 

Tikslas: taikyti  lauko pedagogikos elementus  kuriant naujas edukacines aplinkas vaikų mokėjimo mokytis, socialinių ir pažinimo gebėjimų tobulinimui.

Nariai:

Sonata Navickė – mokytoja (auklėtoja)

Jūratė Smolenskienė – mokytoja (auklėtoja)

Diana Vaidotienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja (auklėtoja)

Aušra Bastienė – mokytoja (auklėtoja)

Aušra Smilgienė – mokytoja (auklėtoja)

Alma Tarcijonienė – mokytoja (auklėtoja)

Miglė Meilutė – mokytoja (auklėtoja)

Jurgita Smitrienė ūkio padalinio vadovas

Irena Milutienė – auklėtojos padėjėja

Dalia Gailevičiūtė – auklėtojos padėjėja

Virginija Sadauskienė – auklėtojos padėjėja

Rasa Dmuchovskienė – meninio ugdymo (dailė) mokytoja

Atsakinga už darbo grupės veiklos koordinavimą

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Koriznienė