LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Svarsto ir sprendžia įstaigos veiklos klausimus, teikia pasiūlymus veiklos kokybei gerinti.

Pirmininkas D. Iškauskas, tėvų atstovas   Tel. +370 675 51 091

Sekretorė D. Gailevičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

D. Čelkienė,  mokytoja

G. Naujokaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

D. Botyrienė, mokytoja

D. Vaidotienė, mokytoja

R. Pečetauskienė, sandėlininkė

G. Rasimavičius (tėvų atstovas)

 

 

 

Darbo tarybą sudaro 3 nariai:

Darbo tarybos pirmininkas – Jurgita Iškauskienė

Sekretorius – Loreta  Žilinskienė

Narys – Danguolė Čelkienė

Darbo tarybos  tel. (8 37) 26 36 73, el. paštai daigelisdt@gmail.com, jurgita.iskauskiene@gmail.com

Darbo-tarybos-reglamentas

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)                          

Svarsto ir sprendžia vaikų (turinčių specialiųjų poreikių) ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo klausimus, vykdo prevencinę veiklą  konsultuoja  šeimas (globėjus).

Pirmininkas – S. Koriznienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Sekretorius – D. Čelkienė, mokytoja

L. Žilinskienė, logopedė

J. Iškauskienė, socialinė pedagogė

D. Vaidotienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

M. Meilutė-Levanienė, mokytoja

L. Lipkytė, psichologė

R. Kalvaitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

 MOKYTOJŲ TARYBA

Svarsto ir sprendžia ugdymo programų, veiklos planavimo, organizavimo, planų įgyvendinimo, veiklos kokybės, ugdymo pasiekimų klausimus.

Pirmininkas – L. Kanienė, direktorė

Sekretorius – S. Koriznienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Nariai:

D. Botyrienė, mokytoja

J. Smolenskienė, mokytoja

L. Žilinskienė, logopedė

D. Vaidotienė,  mokytoja

A. Tarcijonienė, mokytoja

D. Čelkienė, mokytoja

R. Dmuchovskienė, meninio ugdymo (dailė) mokytoja

K. Bunevičius, nmeninio ugdymo (gimnastika) mokytojas

J. Iškauskienė, socialinė pedagogė

R. Pipynienė, mokytoja

J. Reipienė, mokytoja

A. Smilgienė, mokytoja

M. Meilutė-Levanienė, mokytoja

L. Urbonienė, mokytoja

D. Štarevičiūtė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja

L.Lipkytė psichologė

 

ATESTACINĖ KOMISIJA 

Svarsto ir sprendžia pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir atitikties klausimus.

Pirmininkas – S. Koriznienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Sekretorius – D. Vaidotienė,  mokytoja

Nariai:  R. Dmuchovskienė, meninio ugdymo (dailė) mokytoja

J. Smolenskienė,  mokytoja

E. Mikelionienė, Kauno m.  švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

2019 M.   ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS:

 

Internetinės svetainės atnaujinimo darbo grupė

Tikslas: atnaujinti  internetinės svetainės turinį, struktūrą ir dizainą.

Nariai:

Jurgita Iškauskienė – raštvedė

Jurgita Smitrienė – ūkio padalinio vadovas

Rasa Dmuchovskienė – meninio ugdymo (dailė) mokytoja

Dalia Gailevičiūtė – aikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

Aušra Bastienė – mokytoja

Atsakinga už darbo grupės veiklos koordinavimą

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Koriznienė

 

Tęstinio ilgalaikio socialinės partnerystės projekto ,,Padedame augti“ įgyvendinimo darbo grupė

Tikslas organizuoti ir vykdyti : patirtinio ugdymo projektines veiklas

Nariai:

Rasa Dmuchovskienė – meninio ugdymo (dailė) mokytoja

Diana Vaidotienė -mokytoja

Aušra Smilgienė – mokytoja

Aušra Bastienė – mokytoja

Daiva Botyrienė – mokytoja

Jurgita Iškauskienė – socialinė pedagogė

Loreta Žilinskienė – logopedė

Jūratė Smolenskienė – mokytoja

Danguolė Čelkienė – mokytoja

Alma Tarcijonienė – mokytoja

Sonata Navickė – mokytoja

Miglė Meilutė – mokytoja

Rima Pipynienė – mokytoja

Atsakinga už darbo grupės veiklos koordinavimą

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Koriznienė

 

Tarptautinio projekto ,,Say hello to the world“ vykdymo ir įgyvendinimo darbo grupė

Funkcija: organizuoti irt vykdyti  projektines veiklas

Projekto mentorė

Jurgita Iškauskienė – socialinė pedagogė

Nariai:

Loreta Žilinskienė – logopedė

Diana Vaidotienė –  mokytoja

Jūratė Smolenskienė –  mokytoja

Aušra Smilgienė – mokytoja

Aušra Bastienė – mokytoja

Daiva Štarevičiūtė – meninio ugdymo (muzika) mokytoja

Atsakinga už direktorės įsakymo vykdymo  kontrolę

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Koriznienė

 

Socialinės partnerystės plėtros darbo grupė

Tikslas:plėsti socialinės partnerystės tinklą, numatyti bendradarbiavimo galimybes,  susitarimus su partneriais, įgyvendinant patirtinio ugdymo projektines veiklas

Nariai

Diana Vaidotienė –   mokytoja

Loreta Žilinskienė – logopedė

Jūratė Smolenskienė –  mokytoja

Daiva Botyrienė – mokytoja

Atsakinga už darbo grupės veiklos koordinavimą

Jurgita Iškauskienė – socialinė pedagogė

Atsakinga už darbo grupės projektinės veiklos organizavimą ir vykdymą

Sonata Navickė – mokytoja

 

Kūrybinė darbo grupė

Tikslas: Kurti  lauko ir vidaus bendrosiąs edukacinės aplinkas

Nariai:

Daiva Botyrienė – mokytoja

Jūratė Smolenskienė –  mokytoja

Diana Vaidotienė –  mokytoja

Aušra Bastienė – mokytoja

Aušra Smilgienė – mokytoja

Rasa Dmuchovskienė – meninio ugdymo (dailė) mokytoja

Irena Milutienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

Gražina Naujokaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

Atsakinga už darbo grupės veiklos koordinavimą

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Koriznienė

 

Lauko pedagogikos elementų taikymo ir įdiegimo darbo grupė 

Tikslas: taikyti  lauko pedagogikos elementus  kuriant naujas edukacines aplinkas vaikų mokėjimo mokytis, socialinių ir pažinimo gebėjimų tobulinimui.

Nariai:

Sonata Navickė – mokytoja

Jūratė Smolenskienė – mokytoja

Diana Vaidotienė –  mokytoja

Aušra Bastienė – mokytoja

Aušra Smilgienė – mokytoja

Alma Tarcijonienė – mokytoja

Miglė Meilutė – mokytoja

Jurgita Smitrienė ūkio padalinio vadovas

Irena Milutienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

Dalia Gailevičiūtė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

Virginija Sadauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

Rasa Dmuchovskienė – meninio ugdymo (dailė) mokytoja

Atsakinga už darbo grupės veiklos koordinavimą

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Koriznienė