Sprendimas, kuris leidžia performuoti grupes ne trumpesniam nei 2 savaičių laikotarpiui

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/08e79b50ba6d11eb91e294a1358e77e9?jfwid=xnr1tfjae 

 

Kauno lopšelio-darželio “Daigelis 2021 metų planas

2020 metų direktovės veiklos ataskaita

 

Kauno lopšelio-darželio “Daigelis” Vidaus kontrolės politika

Dokumentų valdymo tvarkos aprasas 2020

Kauno lopšelio-darželio “Daigelis” 2020 metų veiklos planas

Lankomumo-apskaitos-tvarkos-aprašas 2020-01-24 Kauno lopšelyje-darželyje “Daigelis”

2019 metų direktorės veiklos ataskaita

 

Ld Daigelis 2019 m. planas

Kauno l/d “Daigelis” Strateginis planas 2019-2021 m.

2018 metų direktorės veiklos ataskaita

 

 

2018 m. veiklos planas

2016-2018-m.-strategija

 

VGK FUKCIJOS