Švietimo pagalbos specialistai:

Logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams,  turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų; įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;  bendradarbiaudami su pedagogais, ugdytinių tėvais šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus; rengia ir naudoja logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

Logopedė Loreta Žilinskienė  tel. +370 669 66 772  Logopedinės veiklos pristatymas

Garsų karuselė 3-4 metų amžiaus vaikams

Garsų karuselė 5-6 metų amžiaus vaikams 

Girdimojo suvokimo lavinimas GIRDŽIU IR TARIU 

Garso S karuselė

 

Socialinis pedagogas įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius; ugdo vaikų socialinius įgūdžius; planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo  vaikui  procese; informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo; konsultuoja tėvus ir pedagogus socialinio ugdymo, socialinių paslaugų teikimo klausimais.

Socialinė pedagogė  Jurgita Iškauskienė   tel. +370 619 59 846    Socialinio-pedagogo-veiklos-pristatymas

 

Psichologas teikia pagalbą ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikams, tėvams ir pedagogams; įvertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas. bendradarbiauja su grupių pedagogais, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su vaiku dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus. Konsultuoja šeimas (globėjus) teikia individualias rekomendacijas vaiko psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

Psichologė Laura Lipkytė tel. +370 622 16 052, el. paštas  lipkytelaura@gmail.com

 

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairių sutrikimų ir mokymosi sunkumų. Identifikuoja vaiko galias ir ugdymosi sunkumus,  parenka, pritaiko ir teikdamas pagalbą integruoja į ugdymosi turinį užduotis bei priemones, padedančias lavinti SUP vaikų nepakankamai išlavėjusias funkcijas, kognityvinius ar kitus procesus ugdymosi situacijos; konsultuoja pedagogus dėl  ugdymo turinio pritaikymo ir individualizavimo, tėvus (globėjus), dėl  pagalbos galimybių namuose.

Specialioji pedagogė Loreta Žilinskienė  tel. +370 669 66 772

Specialusis pedagogas

 

Specialistai:

Meninio ugdymo (muzika) mokytoja dirba su vaikų grupėmis; rengia įstaigos šventes; dalyvauja programų, projektų veikloje; konsultuoja tėvus ir pedagogus muzikinio ugdymo klausimais.

Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Inga Lukašenkinienė    tel. +370 37 26 36 73 

Muzikinės veiklos pristatymas

 

Meninio ugdymo (dailė) mokytoja dirba su įstaigos vaikais grupelėmis ir individualiai. Prioritetą skiria specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (gabūs, turintys ugdymosi sunkumų ir t.t.). Ruošia ugdytinius piešinių konkursams, rengia parodas, dalyvauja programų, projektų veikloje. Konsultuoja tėvus, pedagogus meninio ugdymo klausimais. 

Meninio ugdymo (dailė) mokytoja Rasa Dmuchovskienė Dailes-mokytojos-pristatymas

 

Meninio ugdymo (gimnastika) mokytojas Nedas Meslinas  Veiklos pristatymas 

 

Mokytojo padėjėjas padeda ugdytiniui ar ugdytinių grupei įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti, paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.

Mokytojos padėjėjos: Irena Bagvilė, Gabija Fiodorovaitė

 

Kauno miesto visuomenės sveikatos priežiūros  specialistė   Rūta Kalvaitienė  tel. +370 676 94 349, el.paštas ruta.kalvaitiene@kaunovsb.eu  deleguota Visuomenės sveikatos biuro. Veiklos pristatymas

 

Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro maitinimo specialistė  Greta Jonaitytė  tel. +370 696 32 532

el. paštas greta.jonaityte@kaunovsb.lt

Tėveliams el.knygelė

 

Rekomendacijos. Dėl pagalbos vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms skyrybų krizę