Darželio specialistų komandą papildė psichologas. Galite atvykti susitikti su juo ir aptarti Jums rūpimus klausimus dėl savo atžalos elgesio ar emocinės savijautos.

Konsultacijų tėvams laikas:

Pirmadieniais 7:30-9:00 val.

Trečiadieniais 17:00-18:30 val.

 

Meninio ugdymo (muzika) mokytoja dirba su vaikų grupėmis; rengia įstaigos šventes; dalyvauja programų, projektų veikloje; konsultuoja tėvus ir pedagogus muzikinio ugdymo klausimais.

Meninio ugdymo  (gimnastika) mokytojas dirba su vaikų grupėmis ir individualiai, užsiėmimuose taiko meninės gimnastikos, jogos elementus. Dalyvauja programų, projektų veikloje. Konsultuoja tėvus ir pedagogus.

Meninio ugdymo (dailė) mokytoja dirba su įstaigos vaikais grupelėmis ir individualiai. Prioritetą skiria specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (gabūs, turintys ugdymosi sunkumų ir t.t.). Ruošia ugdytinius piešinių konkursams, rengia parodas, dalyvauja programų, projektų veikloje. Konsultuoja tėvus, pedagogus meninio ugdymo klausimais. 

Logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams,  turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų; įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;  bendradarbiaudami su pedagogais, ugdytinių tėvais šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus; rengia ir naudoja logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

Socialinis pedagogas įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius; ugdo vaikų socialinius įgūdžius; planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo  vaikui  procese; informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo; konsultuoja tėvus ir pedagogus socialinio ugdymo, socialinių paslaugų teikimo klausimais.

Visuomenės sveikatos specialistė   Rūta Kalvaitienė  tel. 861267820 deleguota Visuomenės sveikatos biuro.

Dietistė Živilė Dumbraitė tel. 861457251  deleguota Visuomenės sveikatos biuro.