Meninio ugdymo (muzika) mokytoja dirba su vaikų grupėmis; rengia įstaigos šventes; dalyvauja programų, projektų veikloje; konsultuoja tėvus ir pedagogus muzikinio ugdymo klausimais.

Meninio ugdymo (muzika) mokytojos Indrė Lapėnaitė

Muzikinės veiklos pristatymas

 

Meninio ugdymo (dailė) mokytoja dirba su įstaigos vaikais grupelėmis ir individualiai. Prioritetą skiria specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (gabūs, turintys ugdymosi sunkumų ir t.t.). Ruošia ugdytinius piešinių konkursams, rengia parodas, dalyvauja programų, projektų veikloje. Konsultuoja tėvus, pedagogus meninio ugdymo klausimais. 

Meninio ugdymo (dailė) mokytoja Rasa Dmuchovskienė Dailes-mokytojos-pristatymas

 

Logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams,  turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų; įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;  bendradarbiaudami su pedagogais, ugdytinių tėvais šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus; rengia ir naudoja logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

Logopedė Loreta Žilinskienė  Logopedinės veiklos pristatymas

Garsų karuselė 3-4 metų amžiaus vaikams

Garsų karuselė 5-6 metų amžiaus vaikams 

Foneminės klausos lavinimas GIRDŽIU IR TARIU 

 

Socialinis pedagogas įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius; ugdo vaikų socialinius įgūdžius; planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo  vaikui  procese; informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo; konsultuoja tėvus ir pedagogus socialinio ugdymo, socialinių paslaugų teikimo klausimais.

Socialinės pedagogės Jurgitos Iškauskienės Socialinio-pedagogo-veiklos-pristatymas

 

Psichologė Laura Lipkytė tel. 862216052, el. paštas  lipkytelaura@gmail.com

 

Kauno miesto visuomenės sveikatos priežiūros  specialistė   Rūta Kalvaitienė  tel. 867694349, el.paštas ruta.kalvaitiene@kaunovsb.eu  deleguota Visuomenės sveikatos biuro. Veiklos pristatymas

 

Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro maitinimo specialistė  Gabrielė Sokolovienė  tel. 869632532

el. paštas gabriele.sokoloviene@kaunovsb.lt 

Tėveliams el.knygelė

 

Rekomendacijos. Dėl pagalbos vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms skyrybų krizę