Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas.

Ugdymo procesą priešmokyklinėje grupėje reglamentuoja bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų pasiekimus – kompetencijas, kompetencijų ugdymo gaires, kompetencijų turinio dėmenis ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires. Priešmokyklinio ugdymo programoje ugdomos kompetencijos: socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė.

 

Į priešmokyklinio ugdymo turinį integruojamos prevencinio ugdymo programos:

 

Priešmokyklinio-ugdymo-programa

Vaikų pasiekimai  ir pažanga vertinami, pagal kompetetencijas.su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus..

2020- 2021 mokslo metais priešmokyklinio amžiaus vaikai bus ugdomi ,,Bitučių”  grupėje.

Daugiau informacijos  Nauja priešmokyklinio ugdymo (PU) organizavimo tvarka    nuo 2020-09-01