Pagal Švietimo įstatymą nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas bus teikiamas vaikams, gimusiems:
  • 2019 m. sausio-balandžio 30 d.;
  • 2019 m. sausio-rugsėjo 1 d.;
  • 2018 m. sausio-gruodžio 31 d..

 

Informuojame, kad atnaujinta priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa/28100

Priešmokyklinio kompetencijų aprašas

Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01)

Rekomendacijų rinkinys „Patirčių erdvės“ yra praktiniai patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams kaip grupėje ar kitose erdvėse organizuoti įdomias, prasmingas, tikslingas, šiuolaikiškas,  ir į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotas veiklas, kurios padėtų vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje ir šitaip pasirengti mokytis mokykloje.

Leidinių metodinis pagrindas – projektai. Projektų metodas yra itin kontekstualus, todėl yra tinkamas priešmokyklinio amžiaus vaikams: jis susijęs su santykiais, susitarimais, vaikų veiklos prasmingumu, „ugdymu kiekvienam ir visiems“.

Dalyvaudami rekomenduojamuose projektuose, vaikai  turės galimybių įgyti Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje numatytas kompetencijas ir taip pasirengti mokytis mokykloje. Rekomendacijose daugiau dėmesio skiriama vaikų informatinio mąstymo, inžinerinio, gamtamokslinio, matematinio (STEAM) ugdymo pradmenims.

Rinkinį sudaro “Patirčių erdvės” I ir II knygos. Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

Kiekvienas projektas atspindi kurią nors vieną kompetenciją, taip pat jos sąsajas su kitomis kompetencijomis. Atskiri projektų leidiniai, skirti grupės ir lauko veikloms, buvo sukurti, siekiant atkreipti pedagogų dėmesį į alternatyvių aplinkų – gamtinės, kultūrinės, socialinės, taip pat specializuotos aplinkos (pvz., technologijų) – muziejų, ekspozicijų, laboratorijų – pritaikymą.

Siūloma kuo dažniau pasinaudoti lauko aplinka priešmokyklinio ugdymo tikslams siekti (pvz., naudotis galimybe kartu su vaikais prižiūrėti darželio sodą, daržą), o vaikų veiklą lauke laikyti natūraliu veiklos grupėje tęsiniu. Todėl leidinius siūloma taikyti integraliai – pavyzdžiui, grupei skirtų projektų knygos veiklas galima papildyti ar pratęsti veiklomis lauke (II knygos idėjomis) arba atvirkščiai.

Medžiagą parengė Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Projekto Nr. 0 9.2.1-ESFA-V-726-01-0001). 2021 m.

Aktualios informacijos visuomet  galite rasti čia:

—————————————————————————————————————————————–

Svarbi ir atnaujinta informacija dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimų bei naują Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo. Pranešame apie priimtus teisės aktus ar jų pasikeitimus:

• Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo 2021 m. gruodžio 27 d. Nr. V-2303 –https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/03819db4675511ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=pohw8tmig

• Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo 2021 m. gruodžio 27 d. Nr. V-2306 – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7e0373f4-db79-451d-af84-fdaa569fd1f4

Pagrindiniai pasikeitimai:

1. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Įsigalioja 2023-01-01. Primename, kad 2022-2023 m.m. priešmokyklinį ugdymą vykdyti priimami šios amžiaus grupės vaikai  5–7 metų – 2016 metais visi vaikai ir pagal tėvų pageidavimą visi 2017 metų gimimo vaikai.

2. Gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Įsigalioja 2023-01-01.

3. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Įsigalioja 2022-01-01.

Pažymima, kad priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (-os) teikia rekomendaciją (dokumentas pridedamas) dėl tolesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą arba pagal pradinio ugdymo programą apibendrinus visų metų vaiko vertinimus pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, pažangą ir pasiekimus. Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos vertinimas vykdomas, jeigu tėvai (globėjai) nesutinka su pedagogų pateikta rekomendacija, vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu (dokumentas pridedamas). Atkreipiamas dėmesys, kad pasinaudoti galimybe dalyvauti dvejus metus priešmokyklinio ugdymo programoje (vadovaujantis naujai parengtu dokumentu) nuo 2022-09-01 galės tik tie vaikai, kurie į priešmokyklinio ugdymo grupes 2021 m. atėjo tėvų (globėjų) sprendimu 5 metų (jei vaikai 2021 m. pradėjo ugdytis, kai jiems tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, – jiems tokios galimybės nėra numatytos).

 

Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas.

Ugdymo procesą priešmokyklinėje grupėje reglamentuoja bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų pasiekimus – kompetencijas, kompetencijų ugdymo gaires, kompetencijų turinio dėmenis ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires. Priešmokyklinio ugdymo programoje ugdomos kompetencijos: socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė.

 

Į priešmokyklinio ugdymo turinį integruojamos prevencinio ugdymo programos:

 

Vaikų pasiekimai  ir pažanga vertinami, pagal kompetencijas su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

 

Daugiau informacijos  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BD8DC009FDA/asr  suvestinė redakcija  2022-09-01-2022-12-31