Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams,  turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų; įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;  bendradarbiaudami su pedagogais, ugdytinių tėvais šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus; rengia ir naudoja logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

Meninio ugdymo (muzika) mokytojas dirba su vaikų grupėmis; rengia įstaigos šventes; dalyvauja programų, projektų veikloje; konsultuoja tėvus ir pedagogus muzikinio ugdymo klausimais.

Socialinis pedagogas įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius; ugdo vaikų socialinius įgūdžius; planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo  vaikui  procese; informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo; konsultuoja tėvus ir pedagogus socialinio ugdymo, socialinių paslaugų teikimo klausimais.

Meninio ugdymo (gimnastika) mokytojas dirba su vaikų grupėmis ir individualiai, užsiėmimuose taiko meninės gimnastikos, jogos elementus. Dalyvauja programų, projektų veikloje. Konsultuoja tėvus ir pedagogus.

Meninio ugdymo (dailė) mokytojas  dirba su įstaigos vaikais grupelėmis ir individualiai. Prioritetą skiria specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (gabūs, turintys ugdymosi sunkumų ir t.t.). Ruošia ugdytinius piešinių konkursams, rengia parodas, dalyvauja programų, projektų veikloje. Konsultuoja tėvus, pedagogus meninio ugdymo klausimais. .

Pageidaujantiems tėvams yra galimybė savo vaikus leisti į apmokamus šokių, krepšinio, anglų kalbos būrelius. Karantino laikotarpiu būrelių veikla nevykdoma.

Ilgiau dirbantiems tėveliams veikia prailgintos darbo dienos grupės. Lopšelio “Meškiukų” grupė, darželio “Pelėdžiukų” grupė  nuo 17:30 iki 19  val. Karantino laikotarpiu prailginto darbo laiko grupes lanko tik tos grupės vaikai.